ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNDIENSTVERLENER.NL, ONDERDEEL VAN STREYA NEDERLAND BV

 

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Streya Nederland BV: Streya Nederland BV, hierna: ‘MD’, met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67448747 en kantoorhoudende te Opmeer.

1.2 Contractant: iedere rechtspersoon of iedere natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie MD een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die de website van MD gebruikt met het doeleinde een offerte aan te vragen.

1.4 Diensten: Het profileren van bedrijven binnen een bepaalde regio, door het plaatsen van commerciële en/of promotionele uitingen door MD, waardoor Contractanten aanvragen voor offertes kunnen ontvangen via het systeem van MD.

1.5 Bedrijfspresentatie: Commerciële en/of Promotionele uiting die door de Contractant op Mijndienstverlener.nl wordt geplaatst c.q. die de Contractant op Mijndienstverlener.nl wenst te plaatsen;

1.6 Mijndienstverlener.nl: de door MD geëxploiteerde website https://www.mijndienstverlener.nl;

1.7 Overeenkomst: de schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst tussen MD en de Contractant aangaande de plaatsing van één of meer Bedrijfspresentaties op Mijndienstverlener.nl.

1.8 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door MD van Diensten aan Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Door verwijzing naar, schriftelijk dan wel mondeling, en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht, in welke vorm dan ook, verklaart en erkent Contractant op de hoogte te zijn van de inhoud van deze Voorwaarden.

2.3 MD wijst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door MD en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:

 • de offerte/ het overeenkomstformulier;
 • de Richtlijnen;
 • de Voorwaarden

2.5 In het geval een overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Contractanten gezamenlijk, dan is ieder van deze Contractanten hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

2.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MD is de Contractant niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

2.7 MD behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. MD zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op de site en, voor zover mogelijk, op alle overige, door haar geëxploiteerde websites. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten alsmede opdrachten, offertes en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel in dat kader zijn verstrekt c.q. gedaan vanaf de dag van publicatie van deze gewijzigde Voorwaarden op de site.

2.8 De ROTA Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de plaatsing van bedrijfspresentaties, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.9 Indien en voor zover komt vast te staan dat in een voorkomend geval op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van MD zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.2 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Bedrijfspresentatie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Overeenkomst.

3.3 MD kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen, of had kunnen begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Indien de aanvaarding (in welke vorm dan ook) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is MD daaraan nadrukkelijk niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MD anders uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft.

3.5 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag of de Overeenkomst door Contractant verstrekte gegevens onjuist waren, is MD te allen tijden gerechtigd de prijzen hierover aan te passen.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht MD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Arikel 4. Offerte aanvraag door Gebruikers

4.1 Het aanvragen van een offerte bij MD is kosteloos en geheel vrijblijvend. Mochten bedrijven toch kosten in rekening willen brengen voor aanvullende diensten, zoals bepaalde berekeningen, tekeningen of andere kosten, dan zullen zij dit vooraf nadrukkelijk aan Gebruikers kenbaar maken en om uw akkoord hierin vragen.

4.2 Bij het aanvragen van een offerte bij MD is het belangrijk dat Gebruikers hun gegevens volledig invullen. Offerte aanvragen met onjuiste of ontbrekende contactgegevens en/of opdrachtgegevens neemt MD wel in behandeling, maar kunnen niet direct worden verwerkt en doorgestuurd naar de aangesloten bedrijven. Als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, probeert MD deze (na contact met Gebruiker) aan te vullen en te corrigeren, om de aanvraag alsnog te verwerken.

4.3 Het aanvragen van een offerte via MD is alleen toegestaan indien dit is gebaseerd op een echte en reële opdracht. Contractanten steken veel tijd en kosten in het maken en versturen van de offertes en daarvoor moeten zij wel zicht hebben op een eventuele opdracht.

4.4 Contractanten kunnen na het ontvangen van uw offerteaanvraag contact met Gebruiker opnemen als er aanvullende informatie nodig is voor het uitbrengen van een offerte. Contractanten kunnen contact met Gebruiker opnemen per e-mail of telefoon. Voor bepaalde producten en/of diensten kan het zijn, dat het bedrijf een afspraak met Gebruiker wil maken om de situatie te bekijken.

4.5 MD streeft naar een hoge kwaliteit en controleert regelmatig of Gebruikers ook offertes ontvangt na aanleiding van uw aanvraag. Toch kan MD niet garanderen dat Gebruiker een minimum aantal offertes ontvangt. Het kan zijn dat de aangesloten bedrijven niet op de aanvraag van Gebruiker in kunnen gaan. Indien Gebruiker geen reactie ontvangt is hij zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met MD. MD kan de aanvraag van Gebruiker dan allicht opnieuw onder de aandacht brengen.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. indien een opdracht tot plaatsing van een Bedrijfspresentatie telefonisch wordt verleend: Contractant, na de initieel aan de afdeling Verkoop telefonisch verstrekte opdracht tot plaatsing van een Bedrijfspresentatie, in een daarop volgend bevestigingsgesprek met de orderadministratie van MD nogmaals telefonisch akkoord voor uitvoering van deze opdracht geeft, welk gesprek, met toestemming van Contractant, als bewijs van opdrachtverstrekking als geluidsopname digitaal wordt opgenomen en opgeslagen. Een kopie hiervan kan door contractant opgevraagd worden.
 2. indien een opdracht tot plaatsing van een Bedrijfspresentatie schriftelijk wordt verleend: Contractant een bestelling gedaan heeft op Mijndienstverlener.nl, dan wel een bestelformulier ingevuld en opgestuurd heeft middels e-mail, website, post, WhatsApp, fax of een andere communicatiemiddel en de ontvangst en acceptatie van de bestelling dan wel het bestelformulier en daarmee de opdracht door MD telefonisch, schriftelijk, per WhatsApp dan wel per e-mail aan Contractant is bevestigd.

Artikel 6. Vereisten aan de inhoud van de Bedrijfspresentatie en de Contractant

6.1 De inhoud van de Bedrijfspresentatie dient uiterlijk op de uiterste, door MD, aanleverdatum in goede staat door Contractant te worden aangeleverd. Indien Contractant niet tijdig levert zal MD dit kenbaar maken waarna Contractant een redelijke termijn heeft om de Bedrijfspresentatie alsnog te leveren. Hierna zal Contractant in verzuim verkeren, onverminderd het recht van MD op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

6.2 Contractant is verantwoordelijk voor de inhoud van de Bedrijfspresentatie. Voor iedere Bedrijfspresentatie staat Contractant er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of MD. In het bijzonder garandeert Contractant dat de bedrijfspresentaties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Contractant vrijwaart MD voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Contractant opgestelde bedrijfspresentaties.

6.3 De Contractant verleent MD voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Bedrijfspresentatie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan MD toekomen.

6.4 Contractant zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan MD mededelen en MD volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.

Artikel 7. Plaatsing van de Bedrijfspresentatie

7.1 MD verbindt zich in een Overeenkomst tot het plaatsen van de Bedrijfspresentatie op de wijze voorzien in deze Voorwaarden en op basis van de daartoe conform de aanlevervoorwaarden tijdig door de Contractant verstrekte materialen, gegevens en informatie.

7.2 Vervaardiging en publicatie van een Bedrijfspresentatie geschiedt in beginsel zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst en de aanlevering van gegevens en tekst- en/of beeldmateriaal, dan wel op een overeengekomen tijdstip.

7.3 Worden door Contractant plaatsingsdata opgegeven, dan gelden deze als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door MD opgegeven plaatsingsdata zijn te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Contractant de benodigde materialen, gegevens en informatie aan MD ter hand worden gesteld. Ingeval Contractant wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door MD voor rekening van Contractant.

7.4 Nimmer kan een bepaalde plaats op een site worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van MD mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere Contractanten.

7.5 MD is te allen tijde gerechtigd de Bedrijfspresentatie niet te plaatsen dan wel de plaatsing op te schorten wegens inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijdigheid met de belangen van MD zelf, dan wel indien de Bedrijfspresentatie naar de mening van MD op enigerlei wijze in strijd is met het bepaalde in deze Voorwaarden. MD is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.6 MD behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: het Ministerie van Justitie, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers, op te volgen.

Artikel 8. Gebruiksrecht website

8.1 MD kan, in naar haar oordeel aan te geven gevallen, een website verschaffen aan Contractant. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen MD en Contractant is het gebruik van de website door Contractant gratis.

8.2 Indien de overeenkomst tussen Contractant en MD, op enige wijze dan ook, wordt beëindigd dan kan de Contractant:

 1. De website huren voor 19,95 euro per maand exclusief btw.
 2. De website overnemen voor 399 (driehonderdnegenennegentig) euro exclusief btw. MD zal in een dergelijk geval niet de onderhoud, hosting en aanpassingen verzorgen.

8.3 Indien Contractant niet tijdig, tenminste binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst tussen Contractant en MD, niet kenbaar heeft gemaakt dat Contractant de website wil huren dan wel overnemen is MD gerechtigd het gebruiksrecht van Contractant in te trekken en de website offline te zetten.

8.4 De Contractant kan niet enkel de hosting door MD laten verzorgen.

8.5 De website wordt 5 werkdagen nadat de gevraagde gegevens van Contractant ontvangen zijn door MD opgeleverd aan Contractant. Bij elke nieuwe gewenste wijziging door Contractant wordt die termijn verlengd met 5 werkdagen. Indien de wijziging niet binnen 5 werkdagen kan worden uitgevoerd zal Contractant daarover worden bericht met een nieuwe geschatte levertijd. De termijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.

8.6 De naar het inzicht van MD te vergeven gratis website zal nimmer invloed hebben op de betalingstermijn van de Bedrijfspresentatie. Indien de website niet op tijd klaar is dient de betaling van Bedrijfspresentatie door Contractant wel op tijd voldaan te zijn.

Artikel 9. Contractsduur en annulering

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden, tenzij in de offerte c.q. aanbieding een andere looptijd is overeengekomen, te rekenen vanaf de datum totstandkoming overeenkomst conform artikel 5.1.

9.2 Indien Contractant niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf wordt na afloop van de overeengekomen looptijd de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden en prijs, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd. Contractant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf kan in een dergelijk geval het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9.3 Indien Contractant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt na afloop van de overeengekomen looptijd de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, onder dezelfde voorwaarden en prijs, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 Annulering van een gegeven opdracht conform artikel 5.1 is voor Contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf uitsluitend mogelijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst, en dient per aangetekende brief te geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Contractant is na deze fatale termijn gebonden aan alle gemaakte afspraken zoals opgenomen in de overeenkomst.Voor Contractant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de wettelijke regels van koop op afstand van kracht.

9.5  Indien Contractant een gegeven opdracht conform artikel 9.4 geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de inmiddels verrichte werkzaamheden en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Contractant in rekening worden gebracht, met een minimum van €35,- excl. BTW.

Artikel 10. Website MD

10.1 MD zal Mijndienstverlener.nl met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Bedrijfspresentatie met zorg plaatsen en monitoren.

10.2 MD stelt Mijndienstverlener.nl ter beschikking aan de Contractant in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, mitsdien “met alle gebreken” en “indien beschikbaar”.

10.3 MD verleent geen enkele garantie tegenover Contractant ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van Mijndienstverlener.nl, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op Mijndienstverlener.nl, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale “downtimes” noch enige andere garantie aangaande Mijndienstverlener.nl.

10.4 Contractant dient zich te onthouden van elk gebruik van de Site dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van MD en/of haar dochterondernemingen, leveranciers van informatie op Mijndienstverlenr.nl, andere Contractanten op Mijndienstverlener.nl en/of gebruikers van Mijndienstverlener.nl.

Artikel 11. Aansprakelijkheid MD t.o.v. Contractant

11.1 Indien komt vast te staan dat MD tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de Overeenkomst, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Contractant welke is ontstaan als gevolg van dit tekortschieten. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

11.2 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Bedrijfspresentatie door MD heeft Contractant uitsluitend recht op herplaatsing van de Bedrijfspresentatie, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van MD.

11.3 De aansprakelijkheid van MD als bedoeld in artikel 9.1 is in elk geval beperkt tot de waarde van de betreffende Overeenkomst.

11.4 MD is op grond van de Overeenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Contractant lijdt, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder indirecte schade wordt onder mee verstaan: gevolgschade, omzet-/winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaaksschade of lichamelijk letsel.

11.5 Schade dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan door Contractant aan MD te worden gemeld, zodat MD de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (laten) verrichten. Indien Contractant zich niet aan het bepaalde in de Overeenkomst houdt, komen latere kosten, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperkingen vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade welke niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door Contractant aan MD is gemeld, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

11.6 MD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de omstandigheden zoals genoemd en bedoeld in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.

11.7 MD aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link in de Bedrijfspresentatie kan/kunnen worden verkregen.

11.8 De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel vinden geen toepassing, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MD.

Artikel 12. Aansprakelijkheid MD t.o.v. Gebruikers

12.1 Contractanten brengen hun offertes, zonder tussenkomst van MD, direct aan Gebruikers uit en doen dit onder hun eigen naam en voorwaarden. MD is hierin geen partij.

12.2 Gebruiker bepaalt zelf welke Contractant de opdracht krijgt en dient daarbij dus zelf rekening te houden met eventuele kwaliteitseisen en garanties.

12.3 MD doet haar best de kwaliteit van Contractanten te waarborgen. MD geeft echter geen garanties voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wel informeren zij naar de ervaringen van Gebruiker als aanvrager en zullen zij bij negatieve ervaringen in contact treden met desbetreffende aanbieder.

12.4 MD geeft geen garantie dat de aangesloten bedrijven ook daadwerkelijk een offerte uitbrengen.

Artikel 13. Prijzen

13.1 Alle prijzen van MD zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

13.2 Alle prijzen op de Website, offertes en overige documenten van MD zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.3 De door Contractant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. MD behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Contractant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien een tariefswijziging inhoudt dat dit tarief met meer dan 10% stijgt en Contractant deze wijziging niet accepteert, heeft Contractant het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen, waarna de Overeenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 MD zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Contractant niet binnen de in artikel 14.1 vermelde termijn een factuur van MD ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Contractant geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door MD op betaling.

14.3 Indien automatische incasso is overeengekomen, wordt het bedrag na toestemming van Contractant automatisch geïncasseerd ten laste van het rekeningnummer van Contractant en ten gunste van rekeningnummer NL91KNAB0255655541 ten name van MD. De automatische incasso vindt ineens plaats en binnen 7 dagen na factuurdatum.

14.4 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zal Contractant daarvan op de hoogte worden gesteld en is Contractant gehouden het niet-geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog aan MD te voldoen.

14.5 Indien en zodra de betalingstermijn verstrijkt zonder dat MD de gehele betaling heeft ontvangen, zal Contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim verkeren. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Contractant de wettelijke handelsrente verschuldigd.

14.6  Vanaf het moment waarop Contractant in verzuim verkeert, zal Contractant tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door MD te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €250,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door MD gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is MD gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Contractant in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.

14.7 Contractant is nimmer bevoegd om enige betaling voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering die Contractant op enig moment mocht hebben op MD.

14.8 Mocht zich op enig moment ten aanzien van Contractant de situatie voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, dan worden alle verbintenissen van Contractant voortvloeiend uit de Overeenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het geval waarin Contractant in verzuim is met enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis.

14.9 MD heeft het recht de door Contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MD kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

14.10 Indien Contractant namens een derde een Overeenkomst is aangegaan, blijft deze Contractant jegens MD aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Bij gebreke van betaling door Contractant is de derde gehouden op eerste verzoek voor betaling aan MD zorg te dragen.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door MD ontworpen of vervaardigde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten te allen tijde bij MD. Hieronder worden mede begrepen de rechten op door MD in opdracht van Contractant ontworpen of vervaardigde Bedrijfspresentaties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MD is het Contractant dan ook niet toegestaan door MD ontworpen of vervaardigde Bedrijfspresentaties te hergebruiken voor plaatsing als Bedrijfspresentatie in media van derden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 MD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen in het bedrijf van MD of van derden, hard- en softwarestoringen. MD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MD zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.3MD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.4 Voor zoveel MD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Reclamatie

17.1 Reclamaties dienen binnen 14 werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk door Contractant aan MD te worden medegedeeld.

17.2 De nakoming van de Overeenkomst wordt geacht deugdelijk door MD te zijn uitgevoerd, indien Contractant niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.

17.3 MD spant zich in om reclamaties omtrent geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen. De mededeling van een reclamatie laat de verplichtingen van de Contractant jegens MD onverlet.

17.4 Bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of Bedrijfspresentatie direct na een verzoek daartoe zijdens Contractant door MD worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de Bedrijfspresentatie foutief gepubliceerd is geweest.

17.5 Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten welke zijn ontstaan als gevolg van het telefonisch opgeven van Bedrijfspresentaties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijke copij. MD kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan MD toe te rekenen oorzaken.

17.6 Reclamatie schort de verplichting van Contractant tot nakoming van de verplichtingen van Contractant niet op.

Artikel 18. Ontbinding en opschorting

18.1 MD is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien Contractant enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst MD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Contractant enige verplichting niet zal nakomen, of indien Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Contractant niet langer van MD kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

18.2 Voorts is MD bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van MD kan worden gevergd.

18.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MD op Contractant onmiddellijk opeisbaar.

18.4 Indien MD tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.5 Indien de ontbinding aan Contractant toerekenbaar is, is MD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

18.6 Indien Contractant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MD gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

18.7 Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, is MD gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en zodra:

 • het faillissement van Contractant wordt aangevraagd of uitgesproken, Contractant zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt of Contractant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 • beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van Contractant; de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming van Contractant in handen komt van een andere eigenaar;
 • Contractant oneigenlijk gebruik maakt van de door MD aangeboden producten en diensten, als het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez of het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM); Contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; Contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • Contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

18.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is MD gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de Bedrijfspresentatie, indien en zolang Contractant niet aan een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens MD volledig heeft voldaan.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 MD en Contractant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Contractanten mogen aldus geen onderling contact hebben over zaken die tussen contractant en MD zijn afgesproken.

19.2 Indien MD op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en MD zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is MD niet gehouden tot schadevergoeding en is Contractant niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

19.3 MD en Contractant zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

19.4 Ingeval van overtreding van het bepaalde in dit artikel is de partij die in overtreding is aan de andere partij een terstond en zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst opeisbare boete van EUR 7.000 per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van de partij in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.

Artikel 20. Tevredenheidsgarantie MD

20.1 Indien contractant niet tevreden is over het aantal offerte aanvragen welke deze gedurende de overeengekomen looptijd van een afgenomen bedrijfspresentatie heeft ontvangen, dan kan contractant tot 14 kalenderdagen na het verstrijken van genoemde looptijd gebruik maken van een tevredenheidsgarantie. In geval contractant hier gebruik van maakt wordt de looptijd  van de bedrijfspresentatie van contractant gratis met maximaal één jaar extra verlengd. Voorwaarde hierbij is, dat de bedrijfspresentatie gedurende het initiële jaar zo volledig mogelijk door contractant was aangevuld met informatie over de producten en/of diensten van Contractant en verder was aangevuld met in ieder geval een logo, (stock) afbeeldingen met betrekking tot de produkten en/of diensten van contractant en e.v.t. koppelingen naar social media kanalen van contractant.

Bij iedere aanspraak op de tevredenheidsgarantie zal MD de bedrijfspresentatie van contractant beoordelen op zijn volledigheid. Bij een niet- of onvolledig ingevulde bedrijfspresentatie kan MD niet de tevredenheid garanderen richting contractant. In dat geval vervalt het recht van Contractant op een extra jaar gratis plaatsing.

Bij aanspraak op de Tevredenheidsgarantie zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde gelden.

Artikel 21. Rechts- en forumkeuze

21.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 In geval van enig geschil tussen MD en Contractant is de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met opnemen met MD:

MijnDiensverlener.nl
Onderdeel van Streya Nederland BV

Bezoekadres:
De Veken 30b, 1716 KE Opmeer

Postadres:
Postbus 54, 1715 ZH Spanbroek

E-mail: info@mijndienstverlener.nl

KvK nr. 67448747
BTW nr. NL219477425B01

Klik hier om deze Algemene Voorwaarden in PDF formaat te downloaden.

Vorige wijziging: 23-10-2017
Laatste wijziging: 02-01-2019